Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Spis treści strony naucz-sie-ksiegowac.pl i jak-zaksięgować.pl

Link do zadań: Spis treści "Zbioru zadań"

Teoria z rachunkowości:

I.          Od autora.

Od autora.

II.        Rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej.

Rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej.

III.       Metody i zasady stosowane w rachunkowości.

Metody stosowane w rachunkowości.

Zasady rachunkowości.

IV.       Zasoby majątkowe i ich źródła finansowania.

Wiadomości ogólne o aktywach. Jakie istnieją grupy aktywów?

Wartości niematerialne i prawne.

Rzeczowe aktywa trwałe: środki trwałe i środki trwałe w budowie.

Należności długoterminowe i inwestycje długoterminowe.

Aktywa obrotowe. Na jakie grupy dzielimy aktywa obrotowe?

Pasywa- wiadomości ogólne. Na jakie grupy dzielimy pasywa?

Kapitały własne. Jakie wyróżniamy grupy kapitałów własnych?

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

V.        Bilans.

Co to jest bilans? Czym jest bilans w rachunkowości?

Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom?

Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?

Jakie zmiany w pasywach powodują zmianę sumy bilansowej?

VI.       Operacje gospodarze.

Czym są operacje gospodarcze? Cechy operacji gospodarczych.

Typy operacji gospodarczych i ich wpływ na sumę bilansową.

Rodzaje i kontrola dowodów księgowych. Jak dekretować dowody księgowe?

VII.      Księgowanie na konta- wiadomości ogólne.

Co to jest konto księgowe? Jak wykonujemy zapisy na kontach?

Jak księgować na konta bilansowe?

Zapisy księgowe ujęte od strony matematycznej.

VIII.     Podział poziomy i pionowy kont.

Podział poziomy kont. Jak powstają konta analityczne?

Z czego wynika potrzeba wprowadzenia kont analitycznych?

Podział pionowy kont. Przykłady dzielenia i łączenia kont.

IX.       Funkcjonowanie konta wynik finansowy.

Co to jest zysk?

Czym jest wynik finansowy i poszczególne jego składniki?

Jak obliczać wynik finansowy netto?

Jak księgować przychody i koszty?

Na jakie grupy dzielimy przychody? Klasyfikacja przychodów.

Na jakie grupy dzielimy koszty? Klasyfikacja kosztów.

Koszt, a wydatek. Czy każdy wydatek jest kosztem?

Jak naliczać i księgować amortyzację?

Naliczanie amortyzacji- zadanie.

Naliczanie amortyzacji. Wartość bilansowa środków trwałych- zadanie.

X.        Rozrachunki.

Co to są rozrachunki? Jak księgować rozrachunki?

Jak księgować rozrachunki?

Jakie konta należą do zespołu drugiego?

Konto "Inne rozrachunki z pracownikami"- jak rozliczać zaliczkę?

Przykłady księgowania na konto „Inne rozrachunki z pracownikami”.

Koszty związane z wynagrodzeniem. Całkowity koszt zatrudnienia.

Jak sporządzać Listę Płac?

Ewidencja wynagrodzeń. Jak księgujemy wynagrodzenia?

Rodzaje i wysokość składek ZUS. Rozrachunki z ZUS.

Kto jest płatnikiem VAT? Konto "Rozrachunki z tytułu VAT"

Ewidencja faktur- jak zaksięgować fakturę zakupu i sprzedaży?

XI.       Zasady księgowania na konta- krótkie podsumowanie.

Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania.

XII.       Formy rozliczeń między przedsiębiorstwami.

Wiadomości ogólne dotyczące rozliczeń między przedsiębiorstwami.

Gotówkowe rozliczenia pieniężne. Ewidencja obrotu gotówki.

Funkcje weksla. Weksle jako forma rozliczeń bezgotówkowych.

Rodzaje weksli, a różnice w liczeniu sumy bilansowej.

Czym są i jak księgować weksle obce? Gdzie występują w bilansie?

Czym są i jak zaksięgować weksle własne? Gdzie występują w bilansie?

Czym są "Środki pieniężne w drodze"? Co księgujemy na konto o tej nazwie?

Czym są czeki? Jakie są rodzaje czeków? Jak posługiwać się czekiem?

Jak zaksięgować czeki obce- rozrachunkowe?

Jak księgować czeki obce gotówkowe?

Jak księgować kredyt bankowy, spłaty kredytu oraz koszty kredytu?

Cena nabycia i cena zakupu krótkoterminowych papierów wartościowych.

Jak policzyć cenę nabycia krótkoterminowych papierów wartościowych?- przykład.

XIII.       Obrót materiałowy.

Jakie są rodzaje zapasów z punktu widzenia ich przydatności?

Jak prowadzić księgowość magazynową?

Jakie ceny stosujemy w ewidencji? Cena nabycia, cena zakupu.

Jak policzyć cenę nabycia materiałów?- zadanie.

Jak policzyć rozchody materiałów dla zmiennych cen ewidencyjnych?

Zmienne ceny ewidencyjne. Metoda FIFO, LIFO, średniej ważonej- zadanie.

Jak księgować zakup materiału i jego przyjęcie na stan magazynu?

Jak księguje Pz i fakturę podmiot zwolniony z VAT?- zadanie.

Konto "Rozrachunki z tytułu VAT", a konto "Rozliczenie zakupu".

Stałe ceny ewidencyjne materiałów. Co to jest OCEM?

Do czego służy konto „Rozliczenie zakupu”?

Jak księguje na konto Rozliczenie zakupu płatnik VAT?- zadania

Jak rozliczyć i księgować rozchody materiałów gdy OCEM jest dodatnie?- przykład

Ewidencja rozchodu materiałów gdy OCEM jest ujemne- przykład.

Jak rozliczyć i zaksięgować rozchody materiałów?- wzory ogólne.

Jak policzyć rozchody materiałów? Rozliczenie OCEM- zadanie.

Zadanie z OCEM.

XIV.     Obrót towarowy.

Jakie są szczeble obrotu towarowego? Ceny i marże w obrocie towarowym.

XV.     Ewidencja środków trwałych.

Jak księgować przyjęcie środka trwałego na stan?

Czym jest i jak zaksięgować aport środka trwałego?

Jak zaksięgować otrzymanie darowizny środka trwałego?

Jak zaksięgować odpis i likwidację środka trwałego?

Jak zaksięgować przekazanie środka trwałego w formie darowizny?

Jak księgować sprzedaż środka trwałego?

XVI. Układy ewidencyjne kosztów.

Układ kalkulacyjny a układ rodzajowy- wiadomości wstępne.

Międzyokresowe rozliczenie kosztów.