Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.
Osobom rozpoczynającym naukę rachunkowości polecam artykuł Zasada równowagi bilansowej. Dlaczego aktywa są równe pasywom? oraz artykuł Co to jest zysk?. Tych, którzy mają jakieś problemy ze zrozumieniem: Dlaczego zobowiązania są pasywami i dlaczego należności są aktywami zapraszam do artykułu Zobowiązania, a należności. Gdzie występują w bilansie?
Studentom i osobom, które chcą w jak najkrótszym czasie dowiedzieć się: "Na czym polega księgowanie?""Co trzeba wiedzieć żeby szybko nauczyć się rachunkowości?", polecam artykuł z rozdziału XI Po której stronie Wn czy Ma? Najważniejsze zasady księgowania, gdzie znajduje się streszczenie wcześniejszych artykułów. Przedstawiam w nim zasady jakimi musimy się kierować w momencie księgowania i tłumaczę z czego one wynikają. Polecam naukę po kolei wg. Spisu treści. Poruszam również inne tematy. Szczególnie polecam serię artykułów dotyczących OCEM w rozdziale XIII.

Wiadomości ogólne dotyczące rozliczeń między przedsiębiorstwami.

dwie osoby pracujące na komputerach oddzielone od siebie ścianką

 

W tym artykule odpowiadam na pytania: Czym są bezgotówkowe i gotówkowe rozliczenia pieniężne?Jakie są formy gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych?

Zwykle forma rozliczenia pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi ustalana jest w trakcie negocjacji handlowych.

Formy rozliczeń możemy podzielić na:

·       rozliczenie gotówkowe,

·       rozliczenie bezgotówkowe.

Zapłatę gotówką dokonujemy w momencie transakcji.

Gdy w rozliczeniach stosowana jest forma gotówkowa, wówczas następuje równoczesna wymiana pieniądzaportfel z wystającymi z niego banknotami na towar i towaru na pieniądz. Jeśli jest stosowana w rozliczeniach forma bezgotówkowa, moment otrzymania zapłaty zwykle odbywa się w innym czasie w stosunku   do sprzedaży.

 

 

 

Rozliczenie gotówkowe nie zawsze jest możliwe. Gdy kwota przeprowadzanych transakcji w ciągu jednego miesiąca pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami przekracza równowartość 15 000 euro mają one obowiązek rozliczać się bezgotówkowo. Nadto podmiot gospodarczy jest także zobowiązany do bezgotówkowego rozliczania zobowiązań z tytułu podatku oraz innych świadczeń.

napis po angielsku pieniądze tak nieW przypadku gdyby dany podmiot gospodarczy nie posiadał rachunku bankowego, nie rozliczał dużych transakcji bezgotówkowo, albo nie rozliczał wymaganych zobowiązań bezgotówkowo podlega karze grzywny.

Do bezgotówkowych form rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami należą:

·       polecenie przelewu

·       polecenie zapłaty

·       czek rozrachunkowy

·       akredytywa

·       weksel własny

·       weksel trasowany

·       okresowe rozliczenia saldami

·       rozliczenia planowe

·       karta płatnicza

Polecenie przelewu polega na przekazaniu środków pieniężnych z jednego rachunku bankowego na drugi, niekoniecznie w tym samym banku. Wykonana zostaje przez bank na podstawie dyspozycji właściciela  rachunku bankowego, z którego na mocy tej transakcji zabierane są środki pieniężne.

Polecenie zapłaty dotyczy płatności o charakterze okresowym. W przypadku przedsiębiorstw dotyczy przede wszystkim cyklicznych dostaw o charakterze okresowym. Usprawnia tryb realizacji płatności. Stanowi ręka człowieka z piórem ułożona do pisaniaalternatywę dla polecenia przelewu. Forma ta polega na tym, że dłużnik, który wie, że po pewnym okresie czasu będzie zawierał transakcję zakupu ze swoim dostawcą, wyraża zgodę bankowi na tę formę rozliczenia z nim. Wierzyciel inicjuje płatność i na mocy wcześniej wyrażonej zgody ze strony dłużnika, zleca swojemu bankowi pobranie określonej kwoty swojej należności z jego rachunku. Bank wierzyciela przesyła polecenie zapłaty do banku dłużnika. Bank z kolei obciąża żądaną kwotą wskazany rachunek, a następnie przekazuje środki pieniężne do banku wierzyciela. Zostają one zapisane na rachunku zleceniodawcy. W odniesieniu do jednostek gospodarczych polecenie zapłaty ograniczone jest kwotą równowartości 50 000 €.

 

Czek rozrachunkowy jest dokumentem, który wystawia dłużnik wierzycielowi. Wierzyciel oddaje czek doręka człowieka w trakcie podpisywania czeku banku, który traktuje czek jako dyspozycję ze strony wystawcy, do przelania środków pieniężnych z własnego rachunku na rachunek wierzyciela.

 

Weksel jest to papier wartościowy o określonej dokładnie przez prawo wekslowe formie. Złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego. Jest to zobowiązanie bezwarunkowe. W przypadku jego nieuiszczenia staje się przyczyną postępowania komorniczego.

Ponieważ wekslom będą poświęcone specjalne rozdziały, na razie wspomnę tylko, że wyróżniamy dwa rodzaje weksli:

1.     Weksel własny (suchy, prosty, sola).

2.     Weksel trasowany (ciągniony, trata).

Akredytywa polega na zdeponowaniu na koncie bankowym środków pieniężnych dla dokładnie określonego wierzyciela za dokładnie określoną dostawę (może to być również usługa czy robota np. budowlana), w dokładnie określonym terminie. Zostaje otwarta na wniosek dłużnika (odbiorcy), który ją składa w oddziale swojego banku. We wniosku wskazuje on wierzyciela (dostawcę) i oddział jego banku, w którym będą dokonywane wypłaty. Powinien określić w nim również dokładnie, jakie dokumenty musi złożyć dostawca by uzyskać wypłatę. Po złożeniu przez dostawcę dokumentów w banku, na podstawie których można stwierdzić, że dostawa (usługa czy robota np. budowlana) została zrealizowana, bank dokonuje przelewu środków na rachunek dostawcy (lub wykonawcy). Akredytywa to forma rozliczenia stosowana wtedy gdy nie ma zbytniego zaufania pomiędzy kontrahentami. Stosowana jest gdy przynajmniej jedna ze stron ponosi duże ryzyko na skutek braku zaufania z jej strony co do realizacji warunków umowy. Najczęściej tak się dzieje gdy dostawca wie o trudnościach w pozyskaniu należności od odbiorcy (np. nie płaci ich terminowo), gdy odbiorca obawia się niedotrzymania terminu, albo kontrahenci się nie znają dobrze lub przy kontraktach na duże kwoty.

Akredytywa zabezpiecza interesy obu stron- zarówno dostawcy jak i odbiorcy. Dostawca może natychmiast otrzymać swoją należność, zaś odbiorcy pozwala w pełni uzależnić zapłatę od spełnienia przez dostawcę ustalonych warunków (dostarczenie faktury, dokumentów ubezpieczeniowych czy też protokołów odbioru w przypadku robót lub usług budowlanych, albo w przypadku transzowania), w określonym czasie.

dwa ludziki podające sobie ręce

Rozliczenia saldami występuje ona gdy dwaj kontrahenci współpracują ze sobą w taki sposób, że jednocześnie są dla siebie dostawcami i odbiorcami. W takim wypadku nie rozliczają każdej dostawy osobno, tylko okresowo saldami. W przypadku tej formy rozliczeń, suma należności i zobowiązań pomiędzy tymi firmami jest kompensowana.

Rozliczenia planowe- w przypadku gdy następują stałe (najczęściej codzienne) dostawy. Zwykle z takim rozliczeniem mamy do czynienia w przypadku dostaw codziennych artykułów spożywczych np.: mleka, sera, jaj, pieczywa. W takim wypadku odbiorca dokonuje przelewów „zaliczkowo”. Rozliczenie dokonywane jest okresowo poprzez porównanie sumy wpłaconych w danym okresie zaliczek i wartości zrealizowanych dostaw.

Bezgotówkowe rozliczenia pieniężne są znacznie bezpieczniejsza formą i obecnie niższą kosztowo w porównaniu do rozliczeń pieniężnych. Usprawniają one obsługę klienta. Podstawowym wymogiem do ich stosowania jest posiadanie rachunku bankowego.

 

[Osoby, które korzystają z tej strony sporadycznie, lub znalazły się na niej przypadkowo, zapraszam do przeczytania innych zagadnień ujętych na niej.  Do większości artykułów można przejść poprzez Spis treści  znajdujący się na tej stronie w lewym górnym rogu. Większość zadań i testy  ujęte są osobno. Przycisk do nich znajduje się w Menu, znajdującym również w lewej części strony, ale niżej.

Zapraszam do korzystania z artykułów "po kolei" (zgodnie ze spisem treści), gdyż uczę  rachunkowości na tej stronie "krok po kroku". Informuję również, że strona cały czas jest jeszcze uzupełniana. Docelowo będzie zawierała kompendium wiedzy potrzebnej do uzyskania dyplomu w zawodzie technika rachunkowości.]